Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5 Bildmotiv6 Bildmotiv7
Laatste nieuws
Meer informatie

Nieuws uit de euroregio's

Activiteiten en bijeenkomsten – een selectie uit de jaar 2011

December 2011 | EPECS lanceert ePanel

Bouwen aan een Europese zorgmarkt

Vanaf 23 september kunnen burgers in de Benelux, Duitsland en Frankrijk actief meebouwen aan een grensoverschrijdende Europese zorgmarkt. Op die dag lanceert het samenwerkingsverband van Europese patiëntenorganisaties EPECS zijn ePanel.

Doel van het ePanel is om ervaringen, noden en wensen op te tekenen op het gebied van grensoverschrijdende zorg. Deze informatie wordt door EPECS benut in onderhandelingen met zorgaanbieders, verzekeraars en overheden in de EU-lidstaten en met de Europese overheid.

Grensoverschrijdende belangenbehartiging is belangrijk omdat zorgvragers ook in het buitenland ziek kunnen worden en dan even goed geholpen willen worden als in het eigen land. Of omdat een medische behandeling in het buitenland sneller, beter of goedkoper is dan in eigen land. De Europese wetgeving verplicht elke verzekeraar in de EU zo’n behandeling te vergoeden, maar in de praktijk blijken grenzen nog vaak gesloten.

EPECS (European Patients Empowerment for Customized Solutions) is een Europees samenwerkingsverband van (regionale) patiëntenorganisaties. EPECS streeft onder meer naar gunstiger condities voor grensoverschrijdende en Europees georiënteerde zorg, met vrij verkeer van zorgdiensten binnen de EU. Informatie is daarbij een sterk wapen; om deze reden wordt het EPECS ePanel gelanceerd.

Het ePanel is een beproefd middel om effectief en tegen lage kosten informatie van zorgvragers boven tafel te krijgen. Het panel werkt met een vaste groep leden die geregeld via internet vragenlijsten over specifieke zorggerelateerde thema’s krijgen toegestuurd. Hun antwoorden verschaffen EPECS inzicht over kennishiaten, behoeften en obstakels. Omgekeerd kan via het ePanel ook informatie aan de deelnemers worden verstrekt, bijvoorbeeld over nieuwe Europese ontwikkelingen.

Belangstellenden voor het ePanel kunnen zich sinds 19 september aanmelden via de website van EPECS (www.epecs.eu). (Het Nederlandse ePanel is overigens al sinds begin augustus in de lucht.) Iedereen kan zich opgeven. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zo’n zes keer per jaar een korte vragenlijst serieus invullen. Verweissymbolwww.epecs.eu.
07.07.2011 | Euregio Rijn-Maas-Noord

Het ministerie van volksgezondheid van het bondsland Noordrijn-Westfalen
Aanhangsel bij de bijeenkomst
"Bekämpfung MRSA"

Barbara Steffens - Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen - 2011Patiënten in Noordrijn-Westfalen moeten zich in onze ziekenhuizen veilig kunnen voelen. Het is niet aanvaardbaar dat er in onze ziekenhuizen, praktijken en andere instellingen nog duizenden patiënten overlijden aan de gevolgen van een infectie. Met een actieplan voor hygiëne wil de regering van het bondsland de bescherming tegen ziekteverwekkers en daarmee in het bijzonder tegen de multiresistente ziekteverwekker MRSA (methicillineresistente Staphylococcus aureus) verbeteren. Het actieplan wordt momenteel uitgewerkt en moet op alle relevante gebieden maatregelen omvatten in de bestrijding van infecties. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit aan het fenomeen van de resistentievorming.

Ziekteverwekkers kennen geen grenzen. Vandaar dat het grensoverschrijdende euregionetwerk van de Euregio Rijn-Maas-Noord een belangrijke pijler is in de gemeenschappelijke bestrijding van infecties. Door samenwerking van alle betrokkenen uit de klinische en ambulante zorg, kan stevig worden opgetreden tegen infectiegevaren. Vrijgevestigde artsen in praktijks-, instellings- en ziekenhuisverband werken onderling samen met de gezondheidsdiensten en profiteren door regelmatige informatie-uitwisseling, betere hygiënestandaarden en professionele bijscholing en vervolgopleiding.

Noordrijn-Westfalen heeft een voortrekkersrol bij het werken in netwerkverband. Alle betrokkenen bij dit euregionetwerk, hebben er met hun toewijding voor gezorgd, dat patiënten in de toekomst beter beschermd worden tegen infecties.

Barbara Steffens
Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

24.06.2011| Euregio Gronau-Enschede

Strijd tegen ziekenhuisinfecties: kwaliteitsverbond EurSafety Health-Net onderscheidt 40 ziekenhuizen met kwaliteitskeurmerk 

Münster – Veertig ziekenhuizen in het Münsterland en het Graafschap Bentheim kregen vandaag, 24 juni, aan het Universitätsklinikum Münster (UKM) als eerste ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen het tweede kwaliteitskeurmerk van het grensoverschrijdende Nederlands-Duitse kwaliteitsverbond EurSafety Health-Net.

Projectcoördinator prof. dr. Alexander W. Friedrich (UMC Groningen, vooraan, tweede v.r.) overhandigde aan het Universitätsklinikum Münster (UKM) de kwaliteitskeurmerken aan de 40 ziekenhuizen uit de euregio.

In het kader van de beoordeling van de kwaliteitsdoelen voor het nu verleende tweede kwaliteitskeurmerk, werden benevens controle op het naleven van de maatregelen tegen MRSA, ook data met betrekking tot het antibioticagebruik in de verschillende ziekenhuizen bijgehouden en werd er een regionaal overzicht van de antibioticaresistentie samengesteld. Dit is van bijzondere betekenis aangezien het nu voor het eerst mogelijk is dat ziekenhuizen hun data kunnen vergelijken met die van andere, naburige ziekenhuizen, om zodoende verbeteringen door te voeren. Daarenboven worden er door de ziekenhuizen tal van thematische campagnes en bijscholingsmaatregelen doorgevoerd ten aanzien van thema’s als handhygiëne, antibioticagebruik en antibioticaresistentie, die het belangrijkste uitgangspunt vormen bij de preventie van ziekenhuisinfecties.

De beoordeling van de kwaliteitsdoelen wordt gedaan door de coördinator van het EurSafety Health-Net-project, prof. dr. Alexander W. Friedrich van het UMC Groningen, zowel als door de regionale projectcoördinators van het Institut für Hygiene van het Universitätsklinikum Münster (dr. Robin Köck) en door het Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit NRW en de gemeentelijke gezondheidsdiensten (vergelijkbaar met onze GGD’s) van de districten Borken, Coesfeld, Münster, Steinfurt en Warendorf.

08.06.2011 | Euregio Rijn-Waal

Alle 8 ziekenhuizen in het district Wezel (Noordrijn-Westfalen) krijgen het „MRSA-keurmerk”

Wezel – Op woensdag 8 juni werden in het districtshuis te Wezel, in het kader van het euregioproject „EurSafety Health-Net”, kwaliteitskeurmerken verleend aan alle acht de ziekenhuizen in het district Wezel. Districtsbestuurder Ralf Berensmeier prees daarbij de toewijding van alle betrokken partijen, in het bijzonder de ziekenhuizen in het district Wezel alsmede de deskundigen van het Euregioproject.

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

Prof. dr. Andreas Voss, arts-microbioloog aan het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, refereerde over het hele „Eursafety Health-net”-project en presenteerde het achterplan en de doelen van het kwaliteitsverbond „EurQHealth” en meer bepaaldelijk het uitgangspunt en de opzet van „MRSA-net”.

Centraal hierbij staan 10 kwaliteitsdoelen, waaraan de ziekenhuizen in dit district beantwoorden, waarop ze een kwaliteitskeurmerk krijgen verleend. In de komende jaren moet deze kwaliteitsstrategie ook op andere terreinen van, en bij andere instellingen binnen de gezondheidszorg, zoals de verzorgings- en bejaardentehuizen, de verpleeghuizen, de reddingsdiensten e.a., doorgevoerd worden. Maar ook de samenleving in het algemeen moet in de toekomst bereikt worden ten aanzien van de MRSA problematiek en geïnformeerd worden over kwesties als het ‘juiste’ antibioticagebruik. […]

Arrow[Persbericht]
Arrow[Ziekenhuizen met kwaliteitskeurmerken]

04.05.2011 | Eems-Dollard-Regio

Betere hygiëne in het ziekenhuis?

HR-Reportage über das Thema: "Bessere Hygiene im Krankenhaus?" Als je naar het ziekenhuis hoopt te worden er gezond. Maar sommige die het gaat om de kliniek blijven erger dan vóór. 500 000 Die mensen jaarlijks in Duitse ziekenhuizen met ziektekiemen zijn besmet, 15.000 sterven uit.

Wat scheelt in Duitslands ziekenhuizen?

In den Niederlanden scheint man einiges besser zu machen. Es gibt bis zu 20-mal weniger MRSA-Fälle als in Deutschland. Ein Deutscher, Prof. Friedrich, hat am Universitätsklinikum Groningen den Lehrstuhl für Mikrobiologie und Hygiene. Er erläutert einen der wesentlichen Unterschiede:

"Es gibt hier in jedem Krankenhaus eine Abteilung für medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene mit Ärzten für Mikrobiologie und Krankenhaushygiene und Hygienefachkräften. Egal, wie groß oder kleine das Krankenhaus ist. Das ist in Deutschland nicht so. Da gibt es in 90 bis 95 Prozent der Krankenhäuser keine Hygieniker!" […] Verweissymbol[Video]

Quelle: © hr | alles wissen, 04.05.2011

18.01.2011 | Euregio Rhein-Waal

uitreiking van kwaliteitscertificaten aan instellingen voor pleegzorg

Kleve/Nijmegen – In het kader van het project EurSafety Health-Net zijn onder leiding van de projectcoördinators van de Euregio Rijn-Waal, kwaliteitscriteria ontwikkeld op het gebied van infectiepreventie, die zijn gericht op veiligheid van patiënten/bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcentra met verpleeghuiszorg. De deelnemende instellingen ontvangen, indien ze voldoen aan de gestelde criteria, het „EurSafety Health-Net Kwaliteitscertificaat Infectiepreventie in Verpleeghuizen”. Op 18 januari 2011 worden, tijdens een officiële bijeenkomst waarbij hiertoe de aftrap wordt gegeven, de eerste certificaten aan Nederlandse zorgcentra uitgereikt. Arrow[Lijst van verpleegafdelingen, verpleeghuizen en zorgcentra]

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

EurSafety Health-Net Kwaliteitscertificaat Infectiepreventie in Verpleeghuizen

Het „EurSafety Health-Net Kwaliteitscertificaat Infectiepreventie in Verpleeghuizen” is een initiatief van prof. dr. Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan het UMC St Radboud in samenwerking met het Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen e.o. Met dit initiatief wordt nagestreefd instellingen systematisch te laten werken aan kwaliteitszorg op het gebied van infectiepreventie. Het certificaat laat zien dat de desbetreffende instelling structureel bezig is met het ontwikkelen, optimaliseren en waarborgen van het infectiepreventiebeleid.