Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Kwaliteitskeurmerken
EQS | Certificaat
Kwaliteitsdoelstellingen
Instellingen met certificaat
Meer informatie

Dit veld wordt naar behoefte voorzien van extra informatie (over de gekozen rubriek) of bevat verwijzingen naar contactgegevens, documenten etc.

 

 

 

Kwaliteitsdoelen EQS1 – EQS5

Kwaliteitsdoelen voor ziekenhuizen voor acute zorg en revalidatieklinieken

In het kader van EurSafety Health-net kunnen op dit moment maximaal 2 kwaliteits- en transparantiekeurmerken worden behaald. Hieronder worden de kwaliteitsdoelen genoemd waaraan moet worden voldaan om voor het betreffende kwaliteitskeurmerk in aanmerking te komen. Of de kwaliteitsdoelen worden gehaald wordt parallel beoordeeld door de voor het betreffende ziekenhuis verantwoordelijke openbare gezondheidsdiensten, de toezichthoudende nationale instantie, Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit Nordrhein-Westfalen (LIGA NRW) en door het Institut für Hygiene van de universiteitskliniek Münster.

Het kwaliteitskeurmerk wordt verleend voor een periode van 2 jaar. Ieder jaar voeren de verantwoordelijke publieke gezondheidsdiensten in het kader van hun ziekenhuisvisitaties een herevaluatie van de belangrijkste kwaliteitsdoelen uit.

 

De kwaliteitscriteria van het eerste Euregio-kwaliteits- en transparantiekeurmerk

Inhoudelijk zijn de volgende 10 kwaliteitsdoelen (KD) gedefinieerd en gewaardeerd met een bepaald aantal kwaliteitspunten (KP):

KD Beschrijving Max. KP
1 Deelname aan de bijeenkomsten van de EUREGIO-kwaliteitskringen 3
2 Epidemiologische gegevens 3
3 Rondetafelbijeenkomsten gezondheidsdiensten ÖGD/GGD’s 3
4 Prevalentiescreening MRSA 6
5 Implementatie aanbevelingen screening MRSA 4
6 Typering (moleculaire surveillance) 3
7 Uitvoering geven aan aanbevelingen Robert-Koch-Institut m.b.t. MRSA 6
8 Casusrapportage m.b.t. MRSA aan de gezondheidsdienst 3
9 Informatieverstrekking aan de vervolgbehandelaar bij overplaatsing van MRSA-patiënten 3
10 Uitvoering geven aan “Aanbeveling screening“ MRSA 6
  Puntentotaal (maximaal aantal KP) 40

Om het kwaliteitskeurmerk te verkrijgen dient tenminste 50% van het totale aantal punten te zijn behaald. Daarbij dient bij ieder KD tenminste 1 punt te zijn gescoord (bij de KD 4,7 en 10 tenminste 2 KP).

Kwaliteitsdoelen EQS 1: MRSA preventie en netwerkvorming
 1. Deelname aan de bijeenkomsten van de EUREGIO-kwaliteitskringen
 2. Regelmatig sturen de euregionale coördinatoren uitnodigingen voor bijeenkomsten van de kwaliteitskringen rond. Deze bijeenkomsten kunnen uitsluitend gewijd zijn aan het project EurSafety Health-net, maar kwaliteitskringbijeenkomsten op het gebied van antibioticatherapie, diagnostiek of cursussen voor hygiëneartsen en hygiënisten volgens de richtlijnen van het RKI zijn ook mogelijk. Meestal nemen hygiëneartsen of hygiënisten van de betrokken ziekenhuizen aan deze bijeenkomsten deel.

 3. Registratie van epidemiologische gegevens
 4. In het kader van het project is het noodzakelijk voor ieder ziekenhuis epidemiologische basisgegevens (bijv. aantal patiëntbehandelingen, aantal patiëntbehandelingsdagen, aantal patiëntoverplaatsingen etc.) te registreren. Deze gegevens zullen worden vastgelegd door de verantwoordelijke hygiëneartsen c.q. hygiënisten).

 5. Bijscholing/“MRSA-rondetafel“ met publieke gezondheidsdienst
 6. Volgens de wet op het gebied van bescherming tegen infecties hebben de verantwoordelijke publieke gezondheidsdiensten voor wat betreft de infectieproblematiek in ziekenhuizen een toezichthoudende functie. In het kader van deze functie wordt over het optreden van MRSA navraag gedaan en wordt hierover een discussie gevoerd. Ondanks deze activiteiten zal in aanvulling hierop regelmatig overleg tussen de gezondheidsdienst en de ziekenhuizen plaatsvinden waarbij uitsluitend de MRSA-problematiek centraal zal staan. Dit overleg dient als pars pro toto voor multiresistente ziekteverwekkers en nosocomiale infecties in algemene zin. Tot de gespreksthema’s behoren uiteraard, naast onderwerpen als hygiëne en screening, ook structuren, bescherming van het personeel en antibioticatherapie.

 7. Prevalentie- en opnamescreening (toezegging, uitvoering, analyse)
 8. In het kader van het project EurSafety Health-net dient een opnamescreening volgens de richtlijnen van het RKI plaats te vinden. Het aantal en de aard van de geregistreerde risicopatiënten kan tussen de ziekenhuizen echter variëren. Daarom zal gedurende een vooraf bepaalde periode iedere patiënt worden onderzocht op de aanwezigheid van MRSA en zullen de risicofactoren worden bepaald. Via analyse van de prevalentiescreening zullen per ziekenhuis het aantal en de aard van de risicopatiënten worden bepaald, hetgeen het uitgangspunt voor de hieronder genoemde kwaliteitsdoelen vormt.

 9. Bepaling van aantal en aard van de voor de instelling specifieke risicogroepen (RG) en screening
 10. Dit dient het ziekenhuis zelf op basis van de prevalentiescreening in samenwerking met de netwerkcoördinatoren uit te voeren. Het kan noodzakelijk zijn hierbij aanvullende risicofactoren te definiëren.

 11. Typering van speciaal geselecteerde MRSA (bijv. uitbraakstammen)
 12. In heel Europa komen enkele duizenden verschillende MRSA-stammen voor. Voor een juist epidemiologisch inzicht is het daarom van essentieel belang onderscheid te maken tussen MRSA en MRSA. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een door het Institut für Hygiene ontwikkelde typeringsmethode (spa-typering), die de moleculair-epidemiologische ruggengraat vormt. Deze methode is bruikbaar als surrogaatmarker voor bijzonder epidemische (bijv. spa t003) of virulente (bijv. spa t004) MRSA-varianten. Uitbraakisolaten, maar ook isolaten van MRSA, die voor infecties verantwoordelijk is, dienen in ieder geval door het verantwoordelijke laboratorium te worden getypeerd.

 13. Uitvoering geven aan de richtlijn van het RKI (hygiënische maatregelen, isolatie, sanering)
 14. Alle ziekenhuizen in de Euregio geven uitvoering aan de nationale richtlijnen (bijv. richtlijn voor ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van de KRINKO van het Robert-Koch-Institut over de omgang met MRSA).

 15. Uitvoering geven aan §23 Infektionsschutzgesetz/wettelijke voorschriften (d.m.v. EPI-MRSA-software)
 16. Alle ziekenhuizen in de Euregio geven uitvoering aan de wettelijke voorschriften, die voor de ziekenhuizen op basis van §7 en §23 van het Infektionsschutzgesetz gelden. De publieke gezondheidsdienst moet in staat zijn de gegevens van de afzonderlijke klinieken te vergelijken (bijv. ÖGD-report van EUREGIO c.q. MRSA-KISS).

 17. Overdracht van informatie bij ontslag
 18. Volgens de richtlijn van de KRINKO over de omgang met MRSA dient de arts, die de vervolgbehandeling uitvoert, uitgebreid te worden geïnformeerd over de te nemen vervolgstappen en de noodzakelijke hygiënemaatregelen. Deze aanbevelingen zijn voor de Euregio uitgewerkt. Deze aanbevelingen dienen voor de overgang ziekenhuis → patiëntenvervoerder, ziekenhuis → artsenpraktijk c.q. instelling voor ouderen-/ pleegzorg en ziekenhuis → ziekenhuis strikt te worden nageleefd.

 19. Screening van risicopatiënten
 20. i) aantal uitstrijkjes (screeningcontrole) ii) aantal S. aureus (kwaliteitscontrole uitstrijkje/laboratorium)
  MRSA kan uitsluitend met succes worden bestreden wanneer de gekoloniseerde personen in het ziekenhuis c.q. de revalidatiekliniek preventief zijn geïdentificeerd (screening) en vervolgens, meestal ambulant, worden gesaneerd. Essentieel voor de identificatie van MRSA is een screening bij opname. Daarom moeten de ziekenhuizen in de Euregio de volgende gegevens, die voortvloeien uit de resultaten van de prevalentiescreening, vastleggen.

Kwaliteitsdoelen EQS 2: MRE en toepassing van antibiotica
 1. Communicatie en transparantie m.b.t. multiresistente ziekteverwekkers
 2. Deelname aan i.) halfjaarlijkse bijeenkomsten van de kwaliteitskringen, ii.) jaarlijkse rondetafelgesprekken met de gezondheidsdienst (NL: IGZ) over de thematiek multiresistente ziekteverwekkers/antibioticaresistentie.

 3. Infectiologische en anti-epidemische structuurvorming
 4. Bepaling van de ziekenhuisspecifieke infectiologische zorg (NL: GHOR). In Duitsland door middel van toedeling naar de zorgniveaus A-C voor geïnfecteerde patiënten zoals bedoeld in bijlage 2 van het Seuchenalarmplan van de deelstaat NRW, daarbij speciaal rekening houdende met i.) bouwtechnische, ii.) bedrijfsorganisatorische randvoorwaarden en iii.) infectiologische zorgcompetenties. Hierbij dienen vooral de regionale maatregelen op het gebied van pandemiepreventie in acht te worden genomen.

 5. Antibiotica-monitoring
 6. Halfjaarlijkse registratie van het antibioticagebruik voor tenminste 4 categorieën werkzame stoffen als indicatoren en gevolg geven aan de bestaande aanbevelingen ter preventie van multiresistente ziekteverwekkers (resistentiestatistiek).

 7. Gegevensuitwisseling
 8. Uitwisseling van belangrijke epidemiologische basisdata over i.) multiresistente ziekteverwekkers, ii.) antibioticagebruik (DDD/1000 patiëntendagen) en iii.) netwerk van doorverwijzende instellingen (ziekenhuizen).

 9. Uitvoering geven aan wettelijke bepalingen, nationale richtlijnen
 10. i.) Uitvoering geven aan §23 IfSG, (vooral ÖGD-Report, NL: PREZIES), ii.) §§6 en 7 IfSG, RKI-advies over MRSA (NL: PREZIES, WIP en SWAB).

 11. Risico-inschatting
 12. Typering van vooraf gekozen multiresistente ziekteverwekkers (bijv. MRSA, ESBL) i.) in geval van een uitbraak, ii.) in het geval van levensbedreigende infecties (bijv. ca-MRSA, C. difficile) en iii.) bij MRSA om de risico’s te kunnen beoordelen en om in het ziekenhuis verworven (ha-) te kunnen onderscheiden van community-acquired (ca-) en diergerelateerde (la-) MRSA teneinde een aangepast MRSA-management te realiseren.

 13. Bijscholing binnen het locale gezondheidsnetwerk
 14. Organisatie van tenminste 2 informatie- en bijscholingsbijeenkomsten over de onderwerpen:

  • patiëntveiligheid c.q. de Deutsche Antibiotika Resistenzstrategie (DART), rationele antibioticatherapie
  • Deze bijeenkomsten vinden plaatsen met inbreng van het locale zorgnetwerk (met name artsenpraktijken, pleegzorginstellingen, thuiszorgorganisaties, ziekenvervoerders, gezondheidsdiensten, evt. verzekeraars), in het bijzonder samen met de verantwoordelijke specialist voor microbiologie en hygiëne.
 15. Patiëntveiligheid
 16. Deelname aan c.q. organisatie van 2 thematische informatiecampagnes over patiëntveiligheid (bijv. handhygiëne, Europese antibioticadag).

 17. MRSA-preventie door screening (Search)
 18. i.) Uitvoering geven aan de op dit moment geldende Euregio-screeningaanbeveling van patiënten door het melden van de informatie over het aantal uitstrijkjes en het aantal aangetoonde MRSA-gevallen en ii.) aanpassing van de MRSA-Euregio screeningaanbeveling m.b.t. personeel.

 19. Transmurale samenwerking (Follow)
 20. Gedocumenteerde overdracht en communicatie van medisch noodzakelijke informatie bij het ontslag van patiënten met een multiresistente ziekteverwekker aan i.) de ziekenvervoerder, ii.) de arts die de vervolgbehandeling geeft, iii.) instellingen voor ouderen- en pleegzorg, als voorwaarde voor een gestructureerde vervolgbehandeling van de patiënten.

Kwaliteitsdoelen EQS 3: Hygiënespecialisten en -structuren
Kwaliteitsdoelen EQS 4: Transmurale samenwerking *)
Kwaliteitsdoelen EQS 5: Euregional Community Health Care *)

*) worden binnen het lopende project uitgewerkt