Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4
Home | Projecten
Meer informatie
Beschrijving van het project
Coördinatoren & Partner

 

Informatiemateriaal voor agrariërs
 • Informatieblad: MRSA in de veehouderij [in duits]

» Download document

 • Infoblad: aanbevelingen voor agrariërs ter bescherming tegen de overdracht van MRSA [in duits]

» Download document

 

Duitsland

Bundesinstitut für Risikobewertung

Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (kortweg MRSA genoemd) is de naam van ziektekiemen, die resistent zijn tegen bepaalde antibiotica en die bij de mens onder andere wondinfecties en ontstekingen van de luchtwegen kunnen veroorzaken. Tot voor kort kwam deze ziekteverwekker voornamelijk in ziekenhuizen voor, waar deze van de ene op de andere mens werd overgedragen. In de afgelopen jaren zijn echter steeds vaker gevallen  vastgesteld waarbij mensen de infectie buiten het ziekenhuis hadden opgelopen. Tegelijkertijd bleek dat MRSA ook bij dieren kan optreden, vooral bij varkens. Het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) heeft vragen en antwoorden over MRSA en over de mogelijke infectiebronnen voor de mens verzameld. […]

» Open de link

Nederland

Voedsel en Waren Autoriteit –
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

NT-MRSA wordt aangetroffen bij verschillende diersoorten ('animal acquired'). Uit onderzoek door de VWA en het RIVM is gebleken dat in 2006 40% van de Nederlandse varkens drager van een ”non-typable” variant (NT-MRSA) was. Vervolgens is in 2007 ontdekt dat varkens- en kalverenhouders in Nederland een hoger dan gemiddeld risico hadden drager te zijn van deze niet typeerbare, aan de veehouderij gerelateerde variant van MRSA. Deze niet typeerbare MRSA-variant is ook in Denemarken bij varkens aangetroffen. […]

» Open de link

EU/Euregio

Informatie van de EFSA over MRSA in veehouderijbedrijven met fokvarkens

Analyse van het basisonderzoek ter vaststelling van de prevalentie van methicilline-resistente Staphylococcus aureus-bacteriën (MRSA) in veehouderijbedrijven met fokvarkens in de EU in 2008 - deel A: schatting van de MRSA-prevalentie.

PDF-artikel | Open de link

Analysis of the baseline survey on the prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in holdings with breeding pigs, in the EU, 2008 [1] - Part A: MRSA prevalence estimates.

PDF-artikel | Open de link

Informatie van de EFSA over MRSA bij dieren en in levensmiddelen

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een onderzoeksgroep op het gebied van biologische bedreigingen verzocht een wetenschappelijk rapport op te stellen waarin de betekenis voor de volksgezondheid van methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) bij dieren en in levensmiddelen wordt geëvalueerd. […]

PDF-artikel
Open de link (duits)
Open de link (english)

Informatie van EMEA (EMEA reflection paper)

[…] MRSA is resistent tegen vrijwel alle bèta-lactam-antibiotica en bovendien in veel gevallen coresistent tegen diverse andere antimicrobiële middelen. Onlangs is bericht over klonale verspreiding van een bepaalde MRSA-stam (CC398) in hoge prevalentie in voornamelijk intensieve dierlijke productiesystemen. Verder zouden huisdieren drager kunnen zijn van meerdere humane MRSA-klonen. Alle belangrijke genetische lijnen van MRSA-stammen, die voorkomen bij huisdieren, paarden en in vee, zijn in staat dieren en mensen te infecteren. […]

PDF-artikel

 

 

 

Het project SafeGuard MRSA VetMed-Net

De Doelstellingen

Werkprogramma van het project Euregio MRSA VetMed-net

1. VetSearch

Onderzoek naar de frequentie van MRSA bij dieren, in levensmiddelen en in de omgeving van de veehouderij.

Bepaling van de MRSA-prevalentie bij dieren, in levensmiddelen en in de omgeving van de veehouderij. Deze taak zal worden uitgevoerd door het laboratorium van de gezondheidsdienst voor dieren van de Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, wanneer de monsters uit Niedersachsen afkomstig zijn in samenwerking met de daar verantwoordelijke overheidsdienst, waarbij gestandaardiseerde bemonstering en gebruikelijke bacteriologische onderzoeksmethodes toegepast zullen worden.

Gepland is het volgende onderzoek:

 • prevalentie van MRSA-dragers en -infecties in de veehouderij
 • onderzoek in verschillende geografisch regio’s met uiteenlopende veedichtheden, longitudinaal en transversaal onderzoek met betrekking tot productieketens en leeftijdklassen, gestratificeerd naar risicofactoren voor MRSA-kolonisatie (bijv. antibioticagebruik, competitieve begeleidende flora
 • De verspreidingsdynamiek van MRSA in veestapels zal bovendien worden geanalyseerd via longitudinaal onderzoek in nieuwe gevormde veestapels.Verder zal onderzoek worden gedaan naar MRSA-infecties bij zieke dieren en in dierkadavers.
 • Om de prevalentie van MRSA-besmettingen in producten uit de veehouderij te kunnen bepalen zullen slachtvleesmonsters van verschillende slachterijen en voor consumptie bedoelde eindproducten uit de vleesverwerkende industrie op MRSA worden onderzocht.
 • Om de tenaciteit en de verspreidingsdynamiek in de omgeving van de veehouderij te kunnen analyseren zal in veestallen, in kantoorruimtes van fokkerijen, maar ook in de woongebouwen van de bedrijven omgevingsonderzoek plaatsvinden. Daarnaast zullen in de stallen en op vooraf gedefinieerde afstanden daarvan gestandaardiseerde luchtmonsters worden genomen.

2. Human Carriers

Bepaling van de frequentie van diergerelateerde MRSA bij mensen, die in contact staan met de veehouderij, en ontwikkeling van preventiestrategieën.

Bepaling van de prevalentie van menselijke MRSA-dragers en -geïnfecteerden, die in contact staan met de veehouderij, en de ontwikkeling van preventiestrategieën. Alle MRSA zal worden onderzocht in het Duitse (Universiteitskliniek Münster) en het Nederlandse (Labmicta, Enschede) referentielaboratorium. Om ook specialistisch onderzoek te waarborgen zal worden samengewerkt met de nationale referentiecentra en –laboratoria en met andere expertisecentra.

Bij personen, die beroepsmatig in aanraking komen met landbouwhuisdieren en/of de daarvan afkomstige producten of die in de omgeving van agrarische productiebedrijven verblijven, zal worden onderzocht of zij drager van MRSA zijn. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de regionale kwaliteitsnetwerken van het EUREGIO-project EUREGIO MRSA-net en EurSafety Health-net, waarbij ook de verantwoordelijke bedrijfsgeneeskunde functionarissen ingeschakeld zullen worden. Mocht worden vastgesteld dat een persoon MRSA-drager is, dan zullen ook de personen in zijn of haar directe omgeving worden onderzocht. In het bijzonder wanneer het bij de MRSA-dragers en directe contactpersonen om medewerkers uit de gezondheidssector gaat (bijv. verplegend personeel) is de informatie-uitwisseling met EurSafety Health-net van groot belang.

3. Moleculaire risicobeoordeling (MRSA typing)

MRSA is niet hetzelfde als MRSA! Daarom is het noodzakelijk de MRSA uit de veehouderij en de MRSA, die bij mensen is geïsoleerd, via een genetische vingerafdruk grensoverschrijdend te karakteriseren.

Grensoverschrijdende karakterisering van uit de veehouderij geïsoleerde MRSA door middel van conventionele en moleculaire methoden. Alle MRSA en bepaalde vooraf geselecteerde MSSA, die in het kader van het projectonderzoek zijn geïdentificeerd, worden in het Duitse (Universiteitskliniek Münster) en het Nederlandse referentielaboratorium (Labmicta, Enschede) onderzocht. Er zal worden samengewerkt met de nationale referentiecentra en –laboratoria en met andere expertisecentra zodat ook diepgaander onderzoek mogelijk is.

Daarbij zullen de volgende methodes worden toegepast:

 • nader onderzoek naar resistentie tegen antibiotica die voor de diergeneeskunde en humane geneeskunde relevant zijn;
 • genotypering door middel van S. aureus proteïne A (spa-typing) en multilocus sequence typing (MLST);
 • karakterisering aan de hand van voor de diergeneeskunde en de humane geneeskunde relevante virulentiefactoren, die met het ontstaan van infecties via levensmiddelen, infecties van de huid en weke delen, persistentie, tenaciteit, adherentie en invasiviteit geassocieerd zijn. Hiertoe behoren in het bijzonder enterotoxinen (SEA-SEO), exfoliatieve toxinen, toxic shock syndrome-toxinen, Panton-Valentine-leukocidine (PVL) e.a.

4. Telematica en systeem voor vroegtijdige waarschuwing

Totstandbrenging van een internetsysteem voor vroegtijdige waarschuwing tegen bijzonder gevaarlijke MRSA door middel van euregiobrede uitwisseling van laboratoriumgegevens (Euregio SeqVet).

In dit werkpakket gaat het om de realisatie van een telematicaplatform via internet om laboratorium- en typinggegevens euregiobreed uit te wisselen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de bekende voordelen van spa-typering.

Dit vindt plaats door middel van een bio-informatica-toepassing in combinatie met moleculaire laboratoriummethodes, die onder andere door het Institut für Hygiëne van de Universiteitskliniek Münster zijn ontwikkeld en die real time een permanente moleculaire surveillance van ziekteverwekkers in een gebiedsdekkend netwerk mogelijk maken.

 • Met behulp van een geïntegreerde databank is aldus het mogelijk alle noodzakelijke epidemiologische informatie in een netwerk samen te brengen. In het kader van een trinationaal en interdisciplinair netwerk wordt beoogd te komen tot wederzijdse overdracht van knowhow, technologie en typeringsgegevens tussen de diergeneeskunde en de humane geneeskunde.
 • De typeringsgegevens (d.w.z. de regionale frequentie van spa-typen) zullen door middel van een geografisch informatiesysteem op een internetportaal online voor alle partners beschikbaar komen.
 • Verder wordt op basis van de verzamelde typeringsgegevens een automatisch systeem voor vroegtijdige waarschuwing ontwikkeld, dat de partners zal wijzen op ongewone concentraties van MRSA op genotypisch niveau c.q. toevallige concentraties van MRSA zonder epidemiologische betekenis uitsluit. Dit waarschuwingssysteem maakt het mogelijk de overdracht van bepaalde MRSA-types tussen dieren, tussen dier en mens en tussen dier/mens en de omgeving c.q. levensmiddelen te beoordelen. Hieruit kunnen vervolgens rationele aanbevelingen voor concrete maatregelen worden afgeleid.
 • Bovendien zal spa-typering worden gebruikt als surrogaatmarker voor vroegtijdige herkenning van MRSA-stammen met een verhoogde virulentie (PVL-positieve stammen) en een hoog epidemiologisch potentieel. In het verlengde hiervan kunnen soortspecifieke typen (bijv. spa type t036 bij paarden) en met een verhoogde kans op overdraagbaarheid tussen soorten (bijv. t011 mens-varken) worden herkend. Dit maakt het mogelijk in een vroegtijdig stadium en grensoverschrijdend het ontstaan van nieuwe MRSA-klonen met een verhoogde virulentie en verspreidingsdynamiek (bijv. PVL-positieve spa t011) vast te stellen. Hierdoor kunnen tijdig doelgerichte hygiënische maatregelen worden genomen.

Analoog aan de adviezen van de EFSA MRSA-taskforce betreffende subtyping van MRSA bij fokvarkens zal een interface worden gevormd om een vergelijkbare gegevensuitwisseling van typeringsgegevens uit de diergeneeskunde en uit de humane geneeskunde tot stand te brengen. Daarvoor zullen volgens plan elektronische interfaces tussen de typingservers van het EUREGIO-MRSA-net, het EurSafety Health-net en de SeqNet-spa-server worden gevormd. De toepassing van een dergelijk platform maakt het mogelijk de euregionale gegevens van het veterinaire project in een algemene Europese context te plaatsen.