Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Meer informatie

Het project MRSA-Net

Networkpartnerships

“Volgens het besluit van de minister van volksgezondheid van 30 juni 2006 in Dessau dienen in Duitsland regionale netwerken ter bestrijding van MRSA en multiresistentie te worden gevormd, die op de betreffende regio zijn afgestemd, maar in hun totaliteit het gehele grondgebied beslaan. Vanzelfsprekend is het zinvol dat tussen bestaande netwerken en netwerken, die zich nieuw ontwikkelen, een uitwisseling van ervaringen plaatsvindt. Om de vorming van dergelijke regionale netwerken te bevorderen biedt het EUREGIO MRSA-net netwerkpartnerschappen aan. Algemene informatie over de netwerkvorming vindt u verderop op dit portal. Regionale netwerken, die voldoen aan de criteria van de “Checklist Regionale Netwerken” kunnen in de toekomst op deze website worden vermeld.”

 

Checklist Regionaal Netwerk MRSA

Analyse van de bestaande situatie
 • Wie zijn de stakeholders c.q. actoren (ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, laboratoria, wetenschappelijke instituten, vrijgevestigde artsen, artsenkamers, Kassenärztliche Vereinigungen, ziekenvervoerders, instellingen voor stationaire c.q. ambulante pleegzorg, zorg- en pensioenverzekeraars, patiëntenorganisaties)?
 • Van welke bestaande contacten en structuren zou gebruik gemaakt kunnen worden (kwaliteitskringen, werkgroepen, verenigingen, internetplatform)?
 • Wie beschikt over gegevens over MRSA (microbiologische onderzoeksresultaten, antibioticaverordeningen, zorgstructuren en gebruik van zorg); op welke wijze zijn deze gegevens toegankelijk (laboratoria, zorgverzekeraars, GGD’s)?
 • Bestaan er “MRSA-hotspots“?
 • Welke middelen (financieel/personeel) zijn beschikbaar?

Ontwikkeling van de structuur

 • netwerkcoördinatoren (GGD’s, universiteit) en contactpersonen van de actoren (zie boven) aanwijzen,
 • doelen en deeldoelen definiëren,
 • kritische massa vormen (actoren, politiek, publiek), probleembesef creëren, “wij-gevoel” oproepen,
 • middelen voor personeel, coördinatie, investeringen, laboratoriumkosten, reiskosten

Procesmanagement

 • prevalentiescreening in de ziekenhuizen,
 • verzamelen en analyse van gegevens,
 • rondetafelbijeenkomsten (afstemming van aanbevelingen voor hygiënemaatregelen, screening / laboratoriumdiagnostiek, sanering, voorschrijven van antibiotica in de praktijk, surveillance, relatiebeheer),
 • doelgroepgerichte bijscholingen (multiplicatoren) en informatiemateriaal,
 • hotline / helpdesk / individuele advisering

Kwaliteit van het resultaat

 • kwaliteitsindicatoren definiëren
 • kwaliteitsindicatoren toetsen
 • §§ 36 / 23 IfSG toepassen als instrumenten voor kwaliteitstoetsing

Kwaliteitsindicatoren (QI)

Voor de afzonderlijke sectoren dienen op regionaal niveau kwaliteitsindicatoren (QI) te worden opgesteld. Als eerste stap dienen vooral QI in ziekenhuizen voor acute zorg te worden ingevoerd. Hieronder een weergave van de QI uit de eerste projectfase van EUREGIO MRSA-net Twente/Münsterland:

 • 01 = Kwaliteitstrede 01:
  Deelname aan bijeenkomsten van de kwaliteitskringen EUREGIO MRSA-net

  De coördinatiecentra in Münster en Enschede nodigen alle ziekenhuizen in de EUREGIO regelmatig uit voor zogenoemde kwaliteitskringbijeenkomsten. Deze kunnen betrekking hebben op uitsluitend het project MRSA-net, maar ook plaatsvinden in het kader van kwaliteitskringen op het gebied van antibioticatherapie, diagnostiek of cursussen voor de hygiëneartsen volgens de RKI-richtlijnen. Doorgaans nemen aan deze bijeenkomsten hygiëneartsen of hygiënisten van de betreffende ziekenhuizen deel. De datum van de volgende bijeenkomst kunt u terugvinden in de activiteitenlijst.

 • 02 = Kwaliteitstrede 02:
  Registratie van epidemiologische gegevens

  In het kader van het project is het noodzakelijk dat voor ieder ziekenhuis epidemiologische basisgegevens (bijv. aantal patiëntbehandelingen en patiëntbehandelingsdagen etc.) worden geregistreerd. Deze gegevens worden vastgelegd door de in het betreffende ziekenhuis verantwoordelijke hygiëneartsen c.q. hygiënisten.

 • 03 = Kwaliteitstrede 03:
  Bijscholing/"MRSA-rondetafelbijeenkomst" met de geneeskundige dienst

  De infectiecontroles binnen de ziekenhuizen worden overeenkomstig de wetgeving op het gebied van bescherming tegen infecties door de bevoegde geneeskundige diensten uitgevoerd. Onderdeel van deze controles is het verzamelen van gegevens over het optreden van ziekteverwekkers als MRSA en het ter discussie stellen daarvan. Desondanks zal in aanvulling hierop regelmatig een bijeenkomst tussen de geneeskundige dienst en de ziekenhuizen plaatsvinden waarin uitsluitend de MRSA-problematiek aan de orde zal komen. Deze problematiek geldt hierbij als “pars pro toto” voor multiresistente ziekteverwekkers en nosocomiale infecties. Thema’s, die daarbij vanzelfsprekend besproken zullen worden zijn, naast onder meer hygiëne en screening, ook structuren, bescherming van het personeel en antibioticatherapie.

 • 04 = Kwaliteitstrede 04:
  Prevalentie- en opnamescreening (toezegging, uitvoering, analyse)

  In het kader van MRSA-net dient een screening van patiënten bij opname volgens de richtlijnen van het Robert-Koch-Institut (RKI) te worden uitgevoerd. De bepaling of iemand een risicopatiënt is kan voor wat betreft aantal en kwaliteit per ziekenhuis echter verschillen. Daarom zal gedurende een vooraf bepaalde periode iedere patiënt eenmalig op MRSA worden onderzocht en zullen de risicofactoren worden vastgesteld. De analyse van de prevalentiescreening maakt het mogelijk voor iedere instelling het aantal en de aard van de risicopatiënten te beschrijven en vormt de basis voor de volgende kwaliteitsdoelstellingen.

 • 05 = Kwaliteitstrede 05:
  Bepaling van het aantal en de aard van de instellingsspecifieke risicogroepen (RG) en screening

  Dit dient het ziekenhuis zelf op basis van de prevalentiescreening in samenwerking met het coördinatiecentrum MRSA-net uit te voeren. Daarbij moeten eventuele extra risicofactoren gedefinieerd worden.

 • 06 = Kwaliteitstrede 06:
  Typering van geselecteerde MRSA (bijv. uitbraakstammen)

  In heel Europa komen meer dan 3.000 verschillende MRSA-klonen voor. Dit betekent dat het voor een goed epidemiologisch inzicht van essentieel belang is MRSA te onderscheiden van MRSA.

  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het Institut für Hygiene ontwikkelde typeringsstrategie (spa-typing), die de moleculair-epidemiologische ruggengraat van EUREGIO MRSA-net Twente/Münsterland vormt. Daarmee worden de gegevens van MRSA-typering van verschillende laboratoria, ziekenhuizen, artsenpraktijken en instellingen voor senioren-/pleegzorg onderling vergelijkbaar. Verder kan hiermee Duitse en Nederlandse MRSA rechtstreeks met elkaar worden vergeleken. Bovendien is deze methode geschikt als surrogaatmarker voor sterk epidemische (bijv. spa t003) of virulente (bijv. spa t004) MRSA. Isolaten van uitbraken, maar ook van MRSA die voor infecties verantwoordelijk is, dienen in ieder geval door het verantwoordelijke laboratorium te worden getypeerd.

 • 07 = Kwaliteitstrede 07:
  Uitvoering geven aan de RKI-richtlijn (hygiënische maatregelen, isolatie, sanering)

  Alle ziekenhuizen in de EUREGIO volgen de aanbevelingen op die zijn verwoord in de richtlijnen voor ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van de commissie ‘KRINKO’ van het Robert-Koch-Institut over de omgang met MRSA.

 • 08 = Kwaliteitstrede 08:
  Uitvoering geven aan § 23 Infektionsschutzgesetz (bijv. met behulp van EPI-MRSA-software, MRSA-KISS)

  Alle ziekenhuizen in de EUREGIO geven uitvoering aan de wettelijke voorschriften die voortvloeien uit § 23 Infektionsschutzgesetz. Om dit faciliteren ontvangen de ziekenhuizen in de EUREGIO software (EPI-MRSA) waarmee de documentatie wordt vergemakkelijkt.

 • 09 = Kwaliteitstrede 09:
  Doorgifte van informatie bij ontslag

  Volgens de richtlijn van de commissie KRINKO over de omgang met MRSA dient de arts, die de nabehandeling uitvoert, in voldoende mate te worden geïnformeerd over de te nemen vervolgstappen en de noodzakelijke hygiënische maatregelen. Deze adviezen worden voor de EUREGIO uitgewerkt en dienen voor de overgang ziekenhuis -> ziekenvervoerder, ziekenhuis -> artsenpraktijk c.q. instelling voor senioren-/pleegzorg en ziekenhuis -> ziekenhuis strikt te worden nageleefd.

 • 10 = Kwaliteitstrede 10:
  Screening van risicopatiënten

 • – aantal uitstrijkjes (screeningcontrole)
  – aantal S. aureus (kwaliteitscontrole uitstrijkje/laboratorium)

De bestrijding van MRSA kan slechts slagen wanneer de al gekoloniseerde personen preventief in het ziekenhuis worden geïdentificeerd (screening) en in het vervolgtraject een - meestal ambulante - curatieve behandeling ondergaan. De identificatie van MRSA hangt af van de uitvoering van een screening bij binnenkomst. Daartoe dienen de ziekenhuizen in de EUREGIO te voldoen aan de normen zoals gekwantificeerd onder kwaliteitsdoel (KD) 10. Dit zal regelmatig worden gecontroleerd.

 

Belangrijke elementen van de regionale netwerkvorming EUREGIO MRSA-net Twente/Münsterland

 • realisatie van een coördinatiecentrum met netwerkcoördinator, MRSA-laboratoriumcapaciteit en een helpdesk;
 • analyse van de regionale zorgketen van MRSA-patiënten, zowel stationair als ambulant, en identificatie van al bestaande netwerken in de regionale zorgsector;
 • uitwerking van kwaliteitsdoelen voor alle sectoren in de zorg;
 • leggen van contacten en voeren van rondetafelgesprekken met de actoren in de regionale zorgsector: EUREGIO, EuroHealthConnect (EHC), GGD’s, laboratoria voor microbiologie, ziekenhuizen (hygiëneartsen, hygiënisten), instellingen voor senioren-/pleegzorg, gespecialiseerde artsenpraktijken, thuiszorginstellingen, ziekenvervoerders, Kassenärztliche Vereiniging, artsenkamer, verzekeraars, patiëntenverenigingen;
 • schriftelijke documentatie van de samenwerking (in het bijzonder met de ziekenhuizen) en nastreven van consensus tussen de regionale MRSA-deskundigen over de aanpak van MRSA;
 • bijscholingen, voor zover mogelijk gezamenlijk voor de afzonderlijke beroepsgroepen, teneinde de diverse praktische richtlijnen in de zorgketen van MRSA-patiënten uit te werken;
 • prevalentiescreening (zie bovenstaande tekst) in de ziekenhuizen in de regio om de regionale MRSA-prevalentie bij opname, de risicofactoren van MRSA en de moleculaire epidemiologie (aandeel community acquired ca-MRS) te kunnen analyseren; uitwerking van een regionale aanbeveling voor screening voor alle ziekenhuizen;
 • gezamenlijke uitwerking van schriftelijk informatiemateriaal op het gebied van MRSA (informatiebladen, verwijzingsstatussen, posters etc.), waaruit de “corporate identity” blijkt en dat de communicatie in het netwerk vergemakkelijkt;
 • gezamenlijk afgestemde registratie en regionale analyse van onderling vergelijkbare epidemiologische MRSA-basisgegevens waarmee wordt voldaan aan § 23 IfSG (bijv. MRSA-KISS-protocollen of GGD-rapport van de software EpiMRSA) en van de resultaten van de spa-typering;
 • wetenschappelijke stuurgroep met zowel regionale als (inter)nationale deskundigen (wederzijdse kennistransfer);
 • voorlichting geven aan de bevolking, uitgifte van persverklaringen en publicaties over de resultaten van de netwerkactiviteiten;
 • op internet gebaseerd netwerkforum waarop de activiteiten, de betrokkenen en de resultaten worden gepubliceerd;
 • financiering van de coördinatie, de rondetafelbijeenkomsten (reis- en verblijfskosten), een deel van de laboratoriumtests, gedrukte media, software, databank etc.

 

Literatur:
 1. Beschluss der 79. Gesundheitsministerkonferenz der Länder vom 30.6.2006, Dessau TOP 10.1, Methicillin-resistente Staphylococcos-aureus (MRSA)
 2. Friedrich AW, Daniels-Haardt I, van Gemert-Pijnen JEWC et al. Ein regionales Netzwerk zur Prävention und Kontrolle von Infektionen durch MRSA: EUREGIO MRSA-net Twente/Münsterland. Epid Bull 2007, 33; 307 – 311.
 3. Daniels-Haardt I et al. EUREGIO-Projekt MRSA-net Twente / Münsterland. Regionale Netzwerkbildung zur Bekämpfung von MRSA. Das Gesundheitswesen 2006; 68: 1-5.