Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Meer informatie

Het project MRSA-Net

MRSA | Belangrijk voor de verschillende instellingen

GGD en MRSA

In het kader van het EUREGIO MRSA-net project hebben de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ÖGD (Öffentliche Gesundheitsdienst) een centrale rol op het gebied van infectieziektebestrijding. In Nederland, omdat de GGD het centrale aanspreekpunt is van de bevolking met betrekking tot vragen over infectieziekten. In Duitsland, omdat de ÖGD alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg met elkaar verbindt: Ziekenhuizen, huisartsen, laboratoria, bejaarden- en verpleeghuizen et cetera.

 

Ziekenhuizen en MRSA

Ziekenhuizen hebben de meest centrale rol in de bestrijding van MRSA, ook in de EUREGIO Twente/Münsterland. Uit onderzoek blijkt dat in Duitsland meer dan de helft van alle MRSA’s in een ziekenhuis al bij opname van de patiënt aangetoond kan worden. Daarom is een strikte naleving van het MRSA-protocol in het ziekenhuis van groot belang. MRSA kan alleen effectief voorkomen en bestreden worden wanneer alle ziekenhuizen van een epidemiologisch samenhangende regio dezelfde maatregelen opvolgen. Geïmproviseerde maatregelen werken niet en ziekenhuizen die trachten de maatregelen op de juiste manier door te voeren, worden gehinderd door de ziekenhuizen die dat niet doen.

 

Laboratoria en MRSA

De laboratoria in de EUREGIO geven de zorgverleners microbiologische ondersteuning op hoogwaardig niveau. Van belang hierbij is het gebruik van de zogenaamde spa-typering. Deze spa-typering maakt vergelijking van MRSA-stammen mogelijk tussen verschillende (internationale) laboratoria. Daarnaast adviseren de laboratoria de ziekenhuizen en huisartsen in de Euregio over antibioticabehandeling en hygiënemaatregelen. Hierbij zijn gestandaardiseerde en gesynchroniseerde richtlijnen van groot belang.

De laboratoria zijn als projectpartner bij de “Ronde Tafel-bijeenkomsten” betrokken en ontmoeten elkaar regelmatig tijdens laboratoriumconferenties. Zij nemen actief deel aan de trainingsbijeenkomsten van het coördinatiecentrum van MRSA-net Twente/Münsterland.

 

Huisartsen en MRSA

Geen enkele MRSA-patiënt kan in het ziekenhuis MRSA helemaal kwijtraken, aangezien de ligduur gemiddeld 5 (NL) tot 8 (D) dagen is en een decontaminatieprocedure om MRSA kwijt te raken gemiddeld 15 dagen duurt. Omdat MRSA-dragerschap weken tot maanden kan duren, speelt de ambulante zorg een belangrijke rol bij de behandeling van MRSA nadat de patiënt uit het ziekenhuis is ontslagen. Voordat met de decontaminatieprocedure begonnen kan worden, is het van belang dat de patiënt geen risicofactoren als wonden en katheters meer heeft. Afhankelijk van de aanwezigheid van deze risicofactoren kan het weken, maanden of zelfs jaren duren voordat met het decontamineren begonnen kan worden. Als de patiënt MRSA in het ziekenhuis opgelopen heeft, hoeven er geen bijzondere maatregelen genomen te worden als deze patiënt in de huisartsenpraktijk komt. Goede logistiek, handenhygiëne, in een enkel geval handschoenen en een mondkapje bij verbandwisseling volstaan. Anders is het als het gaat om MRSA die buiten het ziekenhuis is opgelopen.

Een andere belangrijke rol voor huisartsenpraktijken is de vroegtijdige herkenning van Community Acquired MRSA. Door de zogenaamde CA-MRSA SENTINEL praktijken zal CA-MRSA in de EUREGIO vroegtijdig geïdentificeerd worden.

 

Bejaarden- en verzorgingstehuizen en MRSA

MRSA in bejaarden- en verzorgingstehuizen leidt tot onzekerheid en strenge maatregelen. Dit wordt mede veroorzaakt door onduidelijke hygiënevoorschriften en een gebrek aan voorlichting over MRSA buiten het ziekenhuis. Uit screeningsonderzoek in de EUREGIO blijkt dat MRSA in bejaarden- en verzorgingstehuizen niet vaak voorkomt. De MRSA’s die daar gevonden worden blijken van de MSRA-stammen te komen die in het ziekenhuis ontstaan.

Goede voorlichting en scholing van verplegers enerzijds, en advies bij MRSA-probleemgevallen anderzijds is in deze sector van groot belang. De participerende gezondheidsdiensten, ziekenhuizen en huisartsen van EUREGIO MRSA-net werken hier gezamenlijk aan.

 

Ambulancedienst en MRSA

Het ziekenvervoer is als het ware de schakel tussen het ziekenhuis (waar strenge hygiënemaatregelen worden genomen) en de ambulante zorg (waar deze maatregelen niet worden genomen). De werkzaamheden op een dergelijk grensvlak vragen om het naleven van beschermingsmaatregelen omdat de MRSA-bacterie direct overdraagbaar is. De laatste jaren zijn bij het vervoeren van patiënten met een groot of aangetoond MRSA-risico maatregelen ingevoerd:

 • Medewerkers met huidaandoeningen, zoals eczeem of psoriasis, mogen geen MRSA-cliënten verzorgen. Medewerkers met eczeem, psoriasis en andere huidziekten, hebben een verhoogde kans op dragerschap van stafylokokken, waarbij het probleem is dat het dragerschap moeilijk te behandelen is.
Voor de aanvang van het transport
 • Alle materialen die niet nodig zijn voor het transport worden opgeborgen in de kasten of voorin, in het bestuurderscompartiment.
 • De tussendeur en/of het raam wordt gesloten.
Tijdens het transport
 • De ambulancemedewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker en een muts.
 • Iedere vorm van zorg aan de cliënt dient met disposable handschoenen en disposable schort aan te geschieden.
 • Bij het overtillen van de cliënt dienen alle direct betrokkenen handschoenen en een disposable schort te dragen.
 • Indien de cliënt open drainages, doorlekkende verbanden etc. heeft of is geïntubeerd, dienen betrokkenen ook een plastic schort te dragen.
 • Na het uitdoen van de handschoenen dienen de handen te worden ingewreven met handalcohol.
 • Voor aankomst in het ziekenhuis wordt geïnformeerd langs welke route binnen het ziekenhuis de cliënt naar de plaats van bestemming dient te worden gebracht.
Na het beëindigen van het transport
 • Alle gebruikte materialen dienen in een daarvoor specifiek te gebruiken plastic zak of container te worden gedeponeerd.
 • Het interieur van de ambulance wordt gereinigd met water en een schoonmaakmiddel en vervolgens gedesinfecteerd met chloor 1000 ppm.
 • Handschoenen, mondneusmasker, muts en schort dienen volgens de onderstaande procedure te worden uit- en afgedaan:

  1. handschoenen uitdoen,
  2. handen inwrijven met handalcohol,
  3. mondneusmasker afdoen,
  4. muts afdoen,
  5. schort afdoen,
  6. handen opnieuw inwrijven met handalcohol.
 • De specifieke plastic zakken en/of containers dienen in een ziekenhuis of binnen de eigen dienst in daarvoor bestemde afvalsystemen te worden gedeponeerd.
 • Linnengoed, dekens en molton worden in een plastic zak gedaan, die goed wordt afgesloten en volgens afspraak wordt aangeboden aan de wasserij.
 • Er moet schone werkkleding worden aangetrokken.

Diverse hulpmiddelen zijn als disposable verkrijgbaar en zijn te prefereren boven materialen geschikt voor hergebruik.

 

Aanvullende richtlijnen

 • Wanneer na een repatriëringsvlucht gebruik wordt gemaakt van een Luchthaven Medische Dienst (overbed-centrum) in Nederland, dienen de hygiënerichtlijnen, conform het bovengenoemde, te worden opgevolgd.
 • Na afloop van alle MRSA-werkzaamheden moet schone werkkleding worden aangetrokken.
 • De gebruikte werkkleding dient in afgesloten plastic zakken, volgens afspraak, aan de wasserij te worden aangeboden.

 

MRSA buiten de zorginstanties

Er zijn veel situaties die vragen over MRSA oproepen, zoals de omgang met MRSA op het kinderdagverblijf, woon- en dagcentra voor verstandelijk of lichamelijk beperkte personen, fysiotherapeuten, sportscholen maar ook gevangenissen en overige instellingen. Voor deze situaties zijn in Duitsland meestal geen evidence-based richtlijnen. In Nederland zijn dergelijke richtlijnen er wel, opgesteld door de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (www.infectieziekten.info). Door ervarings- en kennisuitwisseling tussen Nederland en Duitsland via de “Ronde Tafel-bijeenkomsten” kunnen dergelijke gevallen besproken worden en kunnen beide landen van elkaar leren.