Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Meer informatie

Het project MRSA-Net

De doelstellingen

De Kwaliteitsdoelen van het MRSA-net zijn actief binnen de workpackages 2.1 tot 2.5 en de WP 3 en 4 van het project EurSafety Health-net.

De doelstellingen

 1. Hoofddoel van het EUREGIO-project is het ontwikkelen van een grensoverschrijdend netwerk in de streek Münsterland/Twente.

  Hierbij dienen zo veel mogelijk actoren uit de gezondheidszorg, die dagelijks met MRSA te maken hebben (ziekenhuizen, revalidatiecentra, artsenpraktijken en laboratoria, gezondheidsautoriteiten, bejaarden- en verpleeghuizen, verzekeringen) een samenwerkingsverband te sluiten. Alleen door een samenwerking tussen alle instanties uit de gezondheidszorg kan MRSA efficiënt teruggedrongen worden.

 2. Meer informatie

  1. Status quo: Netzwerk / "ronde tafel"

  De coördinatoren hebben een “ronde tafel” opgericht. De actoren uit de regionale gezondheidszorg worden tijdens de rondetafelbijeenkomsten met het thema MRSA geconfronteerd. Onder de leiding van de coördinatoren wisselen de Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers onderling hun ervaringen rond de MRSA-thematiek uit. Ziekenhuisartsen met een taak op het gebied van hygiëne en hygiënedeskundigen van de belangrijkste regionale laboratoria worden in een vroegtijdig stadium bij de gesprekken betrokken.

  Bild von einem Treffen der KoordinatorenrundeDe “ronde tafel” heeft als taak de verschillen met betrekking tot MRSA in Twente-Achterhoek en het Münsterland te analyseren en een gezamenlijke aanpak van MRSA in de regio uit te werken. Daarvan maakt de uitwerking van een plan van aanpak voor de grensoverschrijdende patiëntenzorg en de problematiek van de introductie van nosocomiale c.q. “ambulant opgelopen” MRSA deel uit. Verder zijn plannen geformuleerd voor gezamenlijke voorlichtings- en opleidingsactiviteiten.

  De publieke gezondheidsdiensten kunnen voor het opzetten van activiteiten in het kader van MRSA-net rekenen op de volledige wetenschappelijke ondersteuning door de coördinatoren. De MRSA-coördinatiepunten zullen fungeren als informatiepunten bij vragen en problemen, maar vooral de aanbevelingen en bijscholingsactiviteiten coördineren, die door de “ronde tafel” zijn opgesteld c.q. uitgewerkt,. De resultaten van hun inspanningen zullen worden beschreven in een gezamenlijk position paper, dat als toekomstige euregionale richtlijn zal dienen.

  Activiteit Status
  Samenstelling van de euregionale coördinatorengroep actief
  Oprichting van de coördinatiepunten in Münster en Enschede actief
  Betrekken van de publieke gezondheidsdiensten, aanwijzen van de netwerkpartners en organisatie van regelmatig plaatsvindende bijeenkomsten actief
  Betrekken van de laboratoria in de regio actief
  Bijeenkomsten van artsen met hygiënetaken en hygiënisten van de ziekenhuizen actief
  Projectgroep "Kassenärztliche Vereinigung" actief
  Inventarisatie van de groepen zorginstellingen, die patiënten doorverwijzen actief
  Bepaling en registratie van epidemiologische basisgegevens door de ziekenhuizen actief
  Projectgroep verzekeraars actief
  Projectgroep zorginstellingen voor senioren actief
  Projectgroep overige partners actief

   

 3. Vergelijking en overeenstemming van de geldende MRSA-hygiënerichtlijnen in Duitsland en Nederland.

  Omdat de MRSA-richtlijnen door zowel het personeel in de Nederlandse als de Duitse gezondheidszorg gebruikt moeten worden, dienen deze richtlijnen acceptabel, begrijpelijk en bruikbaar te zijn.

 4. Meer informatie

  2. Status quo: MRSA-richtlijnen en onderzoek

  Bild von Dr. Lisette van Gemert-Pijnen und Drs. Fenne Verhoeven, PhDE student Gedurende vier jaar voeren wij aan de Universiteit Twente een onderzoeksopdracht uit ter ontwikkeling van een optimaal functionerend MRSA-netwerk. Wij passen daarbij een nieuwe werkwijze toe: wij beschouwen MRSA-richtlijnen vanuit het perspectief van de gebruiker en niet langer vanuit het perspectief van de wetgever. De belangrijkste vraag is dus: hoe kunnen MRSA-richtlijnen op een zodanige manier worden opgeschreven dat gebruikers aan beide zijden van de grens daarvan ook werkelijk gebruik maken en deze richtlijnen op de juiste wijze toepassen? Uit onderzoek door Lisette van Gemert is gebleken dat de huidige Nederlandse MRSA-richtlijnen onvoldoende zijn afgestemd op de denk- en werkwijze van de gebruikersgroepen.

  Nieuwe werkwijze

  Bij ons onderzoek naar de manier waarop optimale richtlijnen ontwikkeld kunnen worden passen wij een nieuwe werkwijze toe. Deze werkwijze houdt in dat wij het probleem dat personeel de richtlijnen niet in acht neemt beschouwen als een multidimensionaal probleem. Het is niet alleen probleem van het document, maar een samenspel van meerdere gedragswetenschappelijke factoren: cultuur, organisatorische factoren, demografische factoren en sociaal-psychologische factoren. Deze factoren bepalen samen het uiteindelijke gedrag. De beide niveaus, documentatie en gedragswetenschappelijke factoren, worden in de analysefase onderzocht.

  Inhoud van het onderzoek

  De verdere onderzoeksinhoud is als volgt:

  Vergelijking van de nationale richtlijnen documentatie
  Onderzoek onder de gebruikers naar het functioneren van de richtlijnen (gedragswetenschappelijk) analyse
  Ontwikkeling van nieuwe richtlijnen ontwikkeling
  Validatie van de nieuwe richtlijnen validatie

  Het documentatieniveau wordt verduidelijkt aan de hand van een vergelijking tussen nationale MRSA-richtlijnen, waardoor de verschillen tussen deze richtlijnen aan het licht zullen komen. In de analyse zullen ook de richtlijnen van zowel de pleegzorginstellingen als de ziekenhuizen en, indien beschikbaar, van de publieke gezondheidsdiensten, die in Nederland, Duitsland, Engeland en de VS gelden, worden meegenomen. Wij zullen geen uitspraak doen over de vraag of de richtlijnen goed of slecht zijn. Wij laten uitsluitend zien welke soorten richtlijnen er zijn.

  Vervolgens zal in diverse zorginstellingen en onder uiteenlopende gebruikersgroepen in Duitsland en Nederland een gebruikersonderzoek plaatsvinden. De testpersonen dienen aan de hand van casusbeschrijvingen een oplossing voor een MRSA-gerelateerd probleem te vinden. Op dat moment blijkt welke problemen er voor wat betreft het functioneren van de MRSA-richtlijnen bestaan.

  Op basis van de resultaten van deze analyse zullen nieuwe richtlijnen worden ontwikkeld, die door middel van een gebruikersonderzoek gevalideerd dienen te worden. De bedoeling is hieruit definitieve, voor iedereen bruikbare richtlijnen af te leiden.

  Wij zijn juist met de eerste fase gestart. Uit de vergelijking van nationale richtlijnen blijkt dat de zienswijze op MRSA heeft bepaald hoe de richtlijnen zijn opgebouwd.

  Infection Disease Model

  Ons streven is om via ons onderzoek te komen tot een zgn. Total Quality Management Infection Disease Model. Een disease model is een model waarin zowel met de behandelaar als de patiënt rekening is gehouden. Het voorkomen van MRSA in de samenleving maakt dat richtlijnen voor zorginstellingen alleen niet voldoende zijn. Er dienen ook richtlijnen voor patiënten te worden uitgewerkt. De samenleving c.q. bevolking kan niets beginnen met richtlijnen die zijn bedoeld voor verplegend personeel.

  Wat betekent MRSA-net voor u?

  Op de website zullen begrijpelijke, acceptabele en gevalideerde MRSA-richtlijnen worden aangeboden, die op uw behoefte zijn afgestemd.

   

 5. (Vervolg)Opleiding van het personeel in het gezondheidswezen

 6. Meer informatie

  3. Status quo: „Bij- en vervolgscholing”

  Het streven is in samenwerking met de bevoegde GGD en de MRSA-coördinatiepunten de ziekenhuizen via de voor hygiëne verantwoordelijke vakmedewerkers (verpleegkundigen met een hygiënetaak, hygiënisten, infectiologen en microbiologen) intensief bij te scholen met betrekking tot MRSA. Naar verwachting zullen het grensoverschrijdende perspectief en de kans om door deelname aan het project de MRSA-prevalentie in de regio te verlagen ertoe leiden dat er een groot draagvlak is om deel te nemen en een hoge bereidheid de noodzakelijk hygiënemaatregelen te treffen. Anderzijds zullen de projectpartners de mogelijkheid krijgen de kwaliteitsverbetering van de zorg als resultaat van hun deelname extern te communiceren. In het bijzonder zal de sensibilisatie van patiënten, die ontstaat door de actieve voorlichting aan de inwoners van de regio door de GGD’s (bijv. MRSA-mobiel), ervoor zorgen dat de ziekenhuizen een belangrijk concurrentievoordeel genieten. De deelname aan het project kan worden bekroond met het verkrijgen van een uniform kwaliteitskeurmerk. Daarnaast mag worden verwacht dat de voorlichting over het risico ambulant CA-MRSA op te lopen en over het tegengaan van de verspreiding daarvan grensoverschrijdend zal leiden tot verlaging van de zorgkosten.

  Activiteit Status
  Bij- en vervolgscholingen actief
  Regelmatige bijeenkomsten van de in het project deelnemende gezondheidsdiensten actief
  Bijscholing van de bij het project betrokken ziekenhuizen actief
  Bijscholing van de verwijzende instellingen actief
  Bijscholing van verplegend personeel in de ambulante zorg actief

   

 7. Actieve publieksvoorlichting om de aandacht te verhogen voor de preventie van besmettelijke ziekten in het algemeen.
 8.  

 9. Controle van de uitbreiding van zogenaamde CA-MRSA, die ook bij personen buiten de ziekenhuizen infecties kunnen veroorzaken.

  CA-MRSA (community-acquired= ambulant opgelopen MRSA) treedt sinds enige jaren wereldwijd op. Ook in Duitsland zijn gevallen van infecties met CA-MRSA beschreven (in rusthuizen en dorpen). Deze MRSA zijn in staat bij normale, gezonde mensen lichte en ook zware infecties te ontketenen, die niet eenvoudig te behandelen zijn. Voor de vroege herkenning van deze CA-MRSA is een nauwe samenwerking tussen de openbare gezondheidsautoriteiten noodzakelijk.

 10. Meer informatie

  5. Status quo: CA-MRSA

  De dimensie van de MRSA-problematiek zal op korte termijn aanzienlijk verergeren, dit als gevolg van het optreden van MRSA-infecties, die buiten het ziekenhuis worden opgelopen (CA-MRSA). Deze ontwikkeling vormt een nieuwe bedreiging voor de volksgezondheid aan beide zijden van de grens, vooral ook omdat de inspanningen om MRSA te bestrijden zich in beide landen tot nu toe op ziekenhuizen hebben geconcentreerd. CA-MRSA is in staat ook bij gezonde mensen buiten het ziekenhuis ernstige infecties te veroorzaken, die in sommige gevallen dodelijk kunnen aflopen (bijv. fatale abcederende pneumonie). Uit recent onderzoek is bovendien gebleken dat ook buiten ziekenhuizen het aandeel MRSA stijgt en in artsenpraktijken, ambulante dialysestations en instellingen voor senioren- en pleegzorg tot grote problemen leidt. Dit betekent dat de maatregelen moeten worden uitgebreid tot de pre- en poststationaire zorgfasen.

  Personen, die met CA-MRSA zijn gekoloniseerd, zullen op een gegeven moment in een ziekenhuis worden opgenomen, wat tot gevolg heeft dat de daar al bestaande MRSA-problematiek wordt verergerd. De grootste belemmeringen hierbij zijn de tot nu toe ontbrekende voorlichting en de onvoldoende coördinatie tussen de belangrijkste actoren in de zorg, het ontbreken van afstemming tussen de manieren van aanpak, de om organisatorische of financiële redenen ontbrekende consequente nazorg na ontslag uit het ziekenhuis en de vaak ontoereikende infectiologische zorg aan MRSA-patiënten.

  Activiteit Status
  Discussie over diagnostiek en snelle diagnosestelling met de laboratoria in de regio actief
  Sequentietypering van CA-MRSA-isolaten actief
  Moleculaire surveillance actief
  Realisatie van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing actief
  CA-MRSA sentinel-praktijken in de Euregio actief

   

 11. Met behulp van een modern classificatienetwerk, ontwikkeld aan het Instituut voor Hygiëne in Münster, moet een 'waarschuwings-systeem' ingericht worden.

  Concreet kunnen daarmee gevaren, zoals het optreden van een bepaald MRSA-kloon (of gen?>>) (b.v. CA-MRSA) geïdentificeerd worden en via op het netwerk geplaatste maatregelen gecöordineerd worden.

 12. Meer informatie

  6. Status quo: Moleculaire surveillance en systeem voor vroegtijdige waarschuwing

  Screening van risicopatiënten bij binnenkomst vormt het fundament voor een vroegtijdige herkenning en uitsluiting van een nosocomiale overdracht van MRSA. Deze screening wordt uitgevoerd door de laboratoria van de betreffende ziekenhuizen. Een onderling gecoördineerde prevalentiescreening in zo veel mogelijk ziekenhuizen in de regio zal de ziekenhuizen in de regio naar verwachting in staat stellen de algemeen bekende categorie risicopatiënten te vergelijken met hun eigen risicopatiënten en, indien nodig, de screening aan te passen.

  Het Institut für Hygiene staat in contact met de belangrijkste laboratoria in de EUREGIO en zorgt voor een uniforme typeringsmethode. De typering vindt plaats door middel van een nieuwe bio-informaticatoepassing in combinatie met moderne laboratoriummethoden, die samen met het Institut für Hygiene van de universiteitskliniek Münster zijn ontwikkeld en die, op wereldschaal voor de eerste keer, in real time een continue, gebiedsdekkende en financierbare moleculaire surveillance van ziekteverwekkers in een netwerkstructuur mogelijk maakt. Deze zogenoemde spa-typing kan door middel van een geïntegreerde databank worden gekoppeld aan alle noodzakelijke epidemiologische informatie.

  Doel is om door middel van de vorming van een regionaal netwerk onderling knowhow, technologie en typingdata in de EUREGIO Twente/Münsterland uit te wisselen. In de databank zullen uitsluitend gegevens, die de bacteriën betreffen, worden uitgewisseld, geen persoonsgerelateerde gegevens. Op basis van de verzamelde gegevens zal bovendien een automatisch systeem voor vroegtijdige waarschuwing [Friedrich et al., 2004; Mellmann et al. 2006] worden ontwikkeld en ingevoerd, dat de partners wijst op ongewone concentraties van MRSA op genetisch niveau c.q. toevallige concentraties van MRSA zonder epidemiologische betekenis uitsluit. Door dit systeem moet het mogelijk worden de hygiënemaatregelen, die in de EUREGIO worden genomen, te evalueren en aan te passen. In sommige situaties zal in een vroegtijdig stadium een alarmmelding worden gegeven om verspreiding van zich snel verspreidende klonen in de bevolking tegen te gaan.

  Activiteit Status
  Vastleggen van kwaliteitscriteria actief
  Sensibilisatie van de vrijgevestigde artsen actief
  Prevalentiescreening in alle euregionale ziekenhuizen actief
  Sequentietypering van eerste MRSA-isolaten en isolaten uit MRSA-concentraties actief
  Moleculaire surveillance via aanvulling van de klassieke epidemiologie met typingdata actief
  Invoering van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing m.b.t. concentratie en frequentie van ziekteverwekkers actief

   

 13. Op lange termijn kan door het EUREGIO-project het MRSA-percentage in de streek aan beide zijden van de grens tot een aanvaardbaar niveau verlaagd worden.

  Omdat dit zowel in de ziekenhuizen als ook op ambulant gebied moet gebeuren, ontstaat hierdoor de mogelijkheid tot een vrije, grensovergrijdende verzorging van patiënten zonder dat MRSA een barrière vormt . Daarnaast wordt de grensoverschrijdende uitwisseling van personeel mogelijk. Tevens kunnen de kosten die door MRSA ontstaan aanzienlijk verlaagd worden. Bovendien zal de verlaging van het infectie-aantal, de ziekenhuizen van de streek een standplaatsvoordeel opleveren.

 14. Meer informatie

  7. Status quo: Kwaliteitskring en totstandbrenging van langetermijnstructuren

  Activiteit Status
  Vastleggen van kwaliteitscriteria voor de actoren in de gezondheidszorg actief
  Toetsing van de kwaliteitscriteria bij actoren in de gezondheidszorg door de verantwoordelijke publieke gezondheidsdiensten actief
  Voorlichting aan het publiek over de betekenis van het keurmerk actief
  Jaarlijks verlenen van het EUREGIO MRSA-net kwaliteitskeurmerk actief