Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Meer informatie

Het project EurSafety Health-net

Meerwaarde en duurzaam karakter

Grensoverschrijdende meerwaarde

De grootste uitdaging waar de gezondheidssector aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens momenteel voor staat, omvat, naast de financiering, de vergrijzing van de bevolking en daarmee van de patiëntenpopulatie, de mogelijke uitbreiding van infectieziekten en preventieve maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid. Risicominimalisatie in de gezondheidszorg leidt tot verlaging van de morbiditeit en de mortaliteit. Behandelingsgerelateerde infecties vormen aan beide zijden van de grens een hoofdrisico. Het optreden van dergelijke infecties is op zijn beurt rechtstreeks gerelateerd aan de stijging van de gemiddelde leeftijd en de toename van risicofactoren (overgewicht, diabetes, doorbloedingsstoornissen, wonden etc.), die het optreden en de verspreiding van infecties door ziekteverwekkers als MRSA bevorderen.

De tot nu toe geslaagde Nederlandse aanpak bij de bestrijding behandelingsgerelateerde MRSA-infecties verdient zo goed mogelijk navolging aan Duitse en Belgische zijde van de grens. Anderzijds is het noodzakelijk dat voor Nederlandse patiënten de toegang tot specialisten in de ambulante zorg wordt vereenvoudigd zodat een uitbreiding van ziekteverwekkers vroegtijdig onderkend wordt. Dit betreft vooral ziekteverwekkers die zich kunnen verspreiden via het normale vrije grensoverschrijdende verkeer en sociale contacten zonder verblijf in het ziekenhuis (werkplek, winkels, binationale samenlevingsvormen, uitstapjes etc.), d.w.z. de zogenoemde ca-MRSA (community acquired) en la-MRSA (livestock associated).

De grensregio’s ondervinden hiervan rechtstreeks voordeel. Het gevaar van import van ha-MRSA (hospital acquired) van Duitsland en België naar Nederland en van ca-MRSA of la-MRSA van Nederland naar Duitsland en België vormt een mogelijke hindernis voor een onbeperkte mobiliteit van patiënten en zorgpersoneel en voor de grensoverschrijdende scholing in medische beroepen. Door terugdringing van het aantal MRSA-besmettingen, in het bijzonder door middel van samenwerking en uitwisseling van alle noodzakelijke informatie tussen de coördinerende instanties in de Euregio’s, kan EurSafety Health-net bijdragen aan het wegnemen van deze hindernis.

 

Economische meerwaarde

Beide zijden ondervinden van profijt van de terugdringing van infecties, die verantwoordelijk zijn voor materieel niet meetbaar leed bij de getroffen patiënten en hun familieleden, maar die ook leiden tot meerkosten door de noodzakelijke extra therapeutische inspanningen en een verlengd ziekenhuisverblijf. De universiteitskliniek Münster heeft in het kader van het project EUREGIO MRSA-net kunnen aantonen dat investeringen in preventief onderzoek ter identificatie van MRSA-dragers, voorafgaand aan stationaire opname, voor een chirurgische kliniek een netto besparing van 20.000 euro hebben opgeleverd. De kwaliteit van de zorg neemt toe wanneer de anders noodzakelijke ingrijpende hygiënische maatregelen ter preventie van infecties achterwege kunnen blijven doordat de gezondheidsrisico’s laag zijn (bijv. ongebruikte bedden in patiëntenkamers met patiënten voor wie een quarantaineplicht geldt, zoals bij MRSA). Verlenging van de ligduur leidt daarnaast tot hogere ziekteverzuimcijfers.

Indien het zou lukken het MRSA-aandeel aan Duitse of Belgische zijde van gemiddeld 25 procent terug te dringen tot het Nederlandse niveau van 1-3 procent, dan zou dat enorme besparingen in de behandelingskosten en de kosten van ziekteverzuim met zich meebrengen. Uitgaande van een MRSA-prevalentie van 1,4 per 100 patiëntopnames, zoals vastgesteld in het project EUREGIO MRSA-net, zou een daling van het MRSA-aandeel naar het Nederlandse niveau in de euregionale grensgebieden een teruggang met ongeveer 10.000 MRSA-kolonisaties en ca. 2.500 MRSA-besmettingen per jaar betekenen. Dit zou een jaarlijkse kostenbesparing van ca. 45.000.000 euro kunnen opleveren. Voor wat betreft MRSA-infecties zou dat een winst van ca. 21.250 werkdagen per jaar met zich meebrengen, wat overeenkomt met 89 fulltime arbeidsplaatsen. Deze berekeningen betreffen dan nog maar één ziekteverwekker: MRSA. Wanneer de beschermende maatregelen zouden worden uitgebreid naar andere ziekteverwekkers en infecties, dan mag gerekend worden op nog hogere kostenbesparingen.

 

Meerwaarde voor andere regio’s

Doordat de complete medische zorgketen, zowel in de ambulante als de stationaire zorg, in het project centraal staat, kunnen de inzichten, die gedurende de projectlooptijd van vijf jaar naar voren komen, rechtstreeks worden gebruikt als grondslag voor maatregelen in andere regio’s in de betrokken buurlanden, maar ook elders in Europa. Om deze reden zullen extra-euregionale partnerschappen worden opgebouwd. Een onderling goed afgestemde en transparante aanpak met betrekking tot kwaliteitsnormen, waardoor MRSA tijdig geïdentificeerd en geëlimineerd wordt, leidt tot gestructureerde, talrijke en duurzame voordelen voor de gehele grensregio. De andere regio’s in de buurlanden en ook elders in Europa ondervinden daarmee voordeel van de uitwisseling van kennis en ervaringen.

 

 

Nachhaltigkeit des Projektes

EuregiogebieteDas Förderziel in EurSafety Health-net bezieht sich auf das höchste Gut in der Qualität der Gesundheitsversorgung, die Patientensicherheit. Diese fällt in den Bereich der Prävention. Sie ist Grundvoraussetzung für die Mobilität von Patienten, aber auch der Aktivitäten von Gesundheitsversorgern über die Staatsgrenzen hinweg.

Konkret müssen Patienten vor Infektionsgefahren geschützt werden, denen sie behandlungsbedingt ausgesetzt sind. Hierbei ist insbesondere der Schutz vor Erregern mit Antibiotikaresistenz (z.B. MRSA) von herausragender Bedeutung, da der Anteil in Deutschland und in Belgien bis zu 20-mal höher liegt als in den Niederlanden. Zur Umsetzung der Patientensicherheit und der Angleichung der Qualität in der Versorgung, sollen im Rahmen von EurSafety Health-net euregionale Netzwerke der Teilnehmer des regionalen Gesundheitswesens aufgebaut werden.

Hierbei ist es für die Nachhaltigkeit von besonderer Bedeutunng, dass die Kernaktivitäten des Projektes (Paneuregionales Management, EurQHealth Netzwerke) über einen Gesamtzeitraum von 5 Jahren durchgeführt werden können. Aufgrund der Größe und Heterogenität des Projektgebietes ist dies unbedingt notwendig. Zusätzlich sollen spezielle Themen, die zur Verbesserung der Patientensicherheit notwendig sind (z.B. Antibiotikaverbrauch, Information und Fortbildung, Erfassung von Infektionsdaten und Antibiotikaresistenzdaten, Frühwarnsystem für hochgefährliche CA-MRSA) im Rahmen von Kompetenzzentren bearbeitet werden. Hiermit wird die bereits vorhandene, jeweils national und international renommierte Expertise im grenznahen Gebiet in das Projekt miteinander verbunden und mit Kooperationspartner auch ausserhalb der Euregios zusammengeführt. Im Rahmen des EurSafety Health-net werden euregionale Qualitätsnetzwerke und euregionale Kompetenzzentren miteinander verbunden.

Alle Partner des EurSafety Health-net werden auch nach der Förderzeit weiter in der Region zusammenarbeiten, werden jedoch ihre Tätigkeit orientiert an den grenzüberschreitenden Erfahrungen und Ergebnissen ausrichten können. Das Projekt soll auch im gesamteuropäischen Kontext sichtbar werden und arbeitet daher mit nationalen und internationalen Fachgesellschaften, der Europäischen Kommission, der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen -AEBR etc. zusammen, um die Übernahme von Ergebnissen in andere Regionen sicherzustellen. Somit trägt EurSafety Health-net dazu bei, eines der Hauptziele der Europäischen Union, die grenzfreie Mobilität, nachhaltig positiv zu beeinflussen.